State budget plan for 2024

State budget plan for 2024 14/12/2023 10:03:00 526

Font-size:A- A+
Contrast:Increase Decrease

CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

GOVERNMENT BUDGET BALANCE

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt

Chỉ tiêu

Items

Dự toán 2024

No

 

 

(Plan 2024)

A

Thu NSNN và viện trợ

State budget revenues and grants

1.700.988

1

Thu từ thuế và phí

Taxes and Fees

1.466.874

2

Thu về vốn

Capital revenues

227.539

3

Thu viện trợ không hoàn lại

Grants

6.575

B

Tổng chi ngân sách nhà nước

Total state expenditures

(1)

2.119.428

 

Trong đó:

Of which:

 

1

Chi đầu tư phát triển

Investment and development expenditures

677.349

2

Chi thường xuyên

Current expenditures

1.384.213

3

Dự phòng

Contingencies

57.866

C

Bội chi ngân sách

Budget deficit

399.400

 

Bội chi so với GDP (%)

Budget deficit/GDP (%)

3,6%

1

Ngân sách trung ương

The Central Budget

372.900

2

Ngân sách địa phương

Local Budgets

26.500

D

Chi trả nợ gốc

Principal repayment

291.153

Ghi chú: (1) Nếu loại trừ chi từ nguồn thu CCTL còn dư của NSĐP năm 2023 sang năm 2024 thì dự toán chi cân đối NSNN năm 2024 khoảng 2.100,4 nghìn tỷ đồng. Chưa bao gồm số dự kiến sử dụng từ nguồn CCTL tích lũy của NSTW để thực hiện CCTL từ ngày 01/7/2024.

 

Voted

Voting Score
0 / 5
1 votes
5
0%
4
100%
3
0%
2
0%
1
0%