Estimation state budger for Quarter I/2024

Estimation state budger for Quarter I/2024 05/04/2024 11:19:00 114

Font-size:A- A+
Contrast:Increase Decrease

CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

GOVERNMENT BUDGET BALANCE

Biểu số 01/CKQT

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt

Chỉ tiêu

Items

Dự toán 2024

Quý I 2024

No

 

 

(Plan 2024)

(QI. 2024)

A

Thu NSNN và viện trợ

State budget revenues and grants

1.700.988

539.540

1

Thu từ thuế và phí

Taxes and Fees

1.466.874

500.387

2

Thu về vốn

Capital revenues

227.539

39.103

3

Thu viện trợ không hoàn lại

Grants

6.575

50

B

Tổng chi ngân sách nhà nước

Total state expenditures

2.119.428

393.495

 

Trong đó:

Of which:

 

 

1

Chi đầu tư phát triển

Investment and development expenditures

677.349

89.875

2

Chi thường xuyên

Current expenditures

1.384.213

303.620

3

Dự phòng

Contingencies

57.866

 

C

Bội chi ngân sách (*)

Budget deficit

399.400

-146.045(*)

 

Bội chi so với GDP (%)

Budget deficit/GDP (%)

3,6%

 

D

Chi trả nợ gốc

Principal repayment

291.153

44.178

Ghi chú: (*) Chênh lệch chi - thu tổng thể.

Voted

Voting Score
0 / 5
0 votes
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%