Mỗi một đảng viên là viên gạch góp phần xây dựng thanh tra Bộ Tài chính vững mạnh và phát triển bền vững

Mỗi một đảng viên là viên gạch góp phần xây dựng thanh tra Bộ Tài chính vững mạnh và phát triển bền vững 25/07/2023 10:21:00 319

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Mỗi một đảng viên là viên gạch góp phần xây dựng thanh tra Bộ Tài chính vững mạnh và phát triển bền vững

25/07/2023 10:21:00

Đó là phát biểu của đồng chí Trần Huy Trường, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính tại Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Báo cáo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Đảng ủy Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, Đảng ủy, Tập thể Lãnh đạo Thanh tra Bộ Tài chính luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ; phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch; chủ động, sáng tạo, khẩn trương trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Thanh tra Bộ phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Bộ Tài chính đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao từ công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến công tác xây dựng ngành,...Đồng thời, đã lãnh đạo chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc thực hiện các Nghị quyết của Ban cán sự Đảng ủy Bộ, Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, Đảng ủy Thanh tra để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác chuyên môn đã được ghi nhận tại Hội nghị Sơ kết công tác thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2023 và hoàn thành tốt công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023.

E:\so ket dang 2023\ST6_6757.JPG

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Đảng ủy Thanh tra Bộ Tài chính báo cáo tại Hội nghị

Ngoài ra, Đảng ủy Thanh tra đã tham mưu cho Ban Cán sự đảng bộ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Bộ Tài chính phối hợp với các cấp Ủy đảng trong đơn vị tổ chức quán triệt nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2023 và thực hiện nghiêm túc kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” và đẩy nhanh tiến độ công tác giám định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cơ quan điều tra đối với các vụ án tham nhũng về kinh tế. Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ kịp thời tham mưu Lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập; quán triệt, hướng dẫn các cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Tài chính nghiên cứu, thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập đảm báo đúng quy định; hiện nay đang triển khai xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của 600 cán bộ có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm đã được lựa chọn ngẫu nhiên theo Quyết định số 356/QĐ-BTC ngày 16/3/2023 của Bộ Tài chính.

Công tác chính trị, tư tưởng luôn được Đảng ủy Thanh tra Bộ quan tâm chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Bí thư, cấp Ủy các cấp, Thủ trưởng cơ quan trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh trong cán bộ, đảng viên, quần chúng ngay từ Chi bộ, xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong Đảng bộ. Đảng ủy Thanh tra đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện, học tập, triển khai các Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng ủy Bộ Tài chính.

Đồng thời, kịp thời triển khai các Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 12/01/2023 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2023; Nghị quyết số 65-NQ/BCSĐ ngày 16/01/2023 của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2023 và Nghị quyết số 66-NQ/BCSĐ ngày 16/01/2023 của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra năm 2023. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Thanh tra Bộ đã ban hành và triển khai, quán triệt đến các Chi bộ 03 Nghị quyết như sau: Nghị quyết số 15-NQ/ĐUTTr của Đảng ủy Thanh tra ngày 10/2/2023 về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thanh tra Tài chính năm 2023; Nghị quyết số 16-NQ/ĐUTTr của Đảng ủy Thanh tra ngày 10/2/2023 về việc nâng cao năng lực thực thi công vụ, giữ gìn phẩm chất chính trị của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Thanh tra; Nghị quyết số 110-NQ/ĐUTTr của Đảng ủy Thanh tra ngày 06/4/2023 về nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp Ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng năm 2023...

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Thanh tra Bộ đã tuyên truyền phổ biến, quán triệt các văn bản quy định của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính và triển khai công tác đảng của Đảng bộ Thanh tra, cụ thể:

Quán triệt các văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương đến toàn thể đảng viên trong Chi bộ thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề như: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng và một số lưu ý khi triển khai thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Chủ động tổ chức quán triệt, phổ biến tinh thần, mục đích yêu cầu, nội dung triển khai thực hiện Hướng dẫn 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư về “Thí điểm sinh hoạt trực tuyến ở Đảng bộ cơ sở, Chi bộ có tính đặc thù trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ chức Đảng ở Chi bộ đông đảng viên” đến từng đảng viên trong Chi bộ bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, đúng quy định và tổ chức thực hiện việc sinh hoạt đảng đảm bảo đúng nguyên tắc, chất lượng và hiệu quả...

Đồng thời, trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Thanh tra Bộ và các Chi bộ trực thuộc đã thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đã tham gia công tác cán bộ và ban hành Kết luận tiêu chuẩn chính trị cho 77 đồng chí đảng viên và 03 quần chúng bổ sung quy hoạch lãnh đạo các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 của Thanh tra Bộ và 07 đồng chí bổ nhiệm lại và 01 đồng chí điều chuyển công tác...

E:\so ket dang 2023\ST6_6800.JPG

Đồng chí Trần Huy Trường, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Huy Trường, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho rằng, 6 tháng đầu năm 2023 Đảng ủy, Tập thể Lãnh đạo Thanh tra Bộ Tài chính luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ; phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch; chủ động, sáng tạo, nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường đề nghị cấp Ủy, Chi bộ phối hợp với Lãnh đạo phòng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao năm 2023, trong đó:

Tiếp tục bám sát Kế hoạch thanh tra năm 2023 để tổ chức thực hiện hoàn thành Kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ đột xuất do cấp trên giao.

Tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tập trung triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành; Tiếp tục củng cố và xây dựng bộ máy thanh tra tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, liêm chính, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Trong đó, cần phân công cán bộ, đảng viên rõ người, rõ việc, rõ nội dung công việc và báo cáo kết quả đã đạt được sau mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra…

E:\so ket dang 2023\ST6_6755.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường bày tỏ tin tưởng, sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Thanh tra Bộ Tài chính cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu, đề cao trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất của cán bộ đảng viên Thanh tra Bộ Tài chính sẽ không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, phẩm chất chính trị, thực sự là lực lượng vừa “Hồng”, vừa “Chuyên”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023 và sẽ vững vàng đi đầu trên trận tuyến giữ gìn kỷ luật, kỷ cương tài chính, chống tiêu cực, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần nâng cao vị thế Thanh tra ngành Tài chính./.

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

 

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%