Thanh tra Bộ Tài chính phát động Cuộc thi: “Tìm hiểu Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra”

Thanh tra Bộ Tài chính phát động Cuộc thi: “Tìm hiểu Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra” 15/08/2023 10:28:00 868

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thanh tra Bộ Tài chính phát động Cuộc thi: “Tìm hiểu Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra”

15/08/2023 10:28:00

Ngày 14/11/2022, Quốc hội thông qua Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 và Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 (sau đây gọi tắt là Luật Thanh tra 2022). Ngày 30/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra; Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/8/2023 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 43/2023/NĐ-CP). Pháp luật thanh tra hiện hành với nhiều quy định mới góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thanh tra; với mục tiêu giúp cho hoạt động thanh tra hiệu lực, hiệu quả hơn, tăng cường tính độc lập, tự chịu trách nhiệm của cơ quan thanh tra và đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan thanh tra theo hướng chuyên nghiệp hơn. Những quy định mới của pháp luật thanh tra cũng đặt ra một số yêu cầu đối với hệ thống cơ quan Thanh tra, trong đó bao gồm Thanh tra ngành Tài chính.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Bộ Tài chính phát động Cuộc thi đua ngắn ngày từ ngày 18/7/2023 đến ngày 28/8/2023 “Tìm hiểu Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra” nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trong việc tổ chức thực hiện, thi hành Luật Thanh tra năm 2022 cho công chức Thanh tra Bộ Tài chính; Nêu cao tinh thần tự giác, tính chủ động trong nghiên cứu, phát huy trí tuệ, sáng tạo của công chức Thanh tra Bộ để tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thanh tra; đưa Luật Thanh tra năm 2022 nhanh chóng áp dụng hiệu quả trong thực tiễn công tác tại đơn vị, qua đó thống nhất về mặt nhận thức, thực hiện pháp luật bảo đảm hiệu quả theo đúng quy định.

Đồng thời, tạo không khí thi đua sôi nổi; tăng cường sự đoàn kết, phối hợp, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trong đơn vị. Qua đó, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua và phổ biến, tuyên truyền những bài viết tiêu biểu, xuất sắc, những cách làm hay, những đề xuất sáng tạo của tập thể, cá nhân trong đợt thi đua để triển khai ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn công tác thanh tra tại đơn vị, từ đó góp phần củng cố hành lang pháp lý cho hoạt động thanh tra của đơn vị; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra và đổi mới phương thức hoạt động của đơn vị theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Ban Tổ chức cũng yêu cầu các Phòng, các công chức thuộc Thanh tra Bộ nghiên cứu triển khai Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP vào trong thực tiễn; nghiên cứu các quy định mới của Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định 43/2023/NĐ-CP từ đó đề xuất các phương án, giải pháp hữu hiệu để tổ chức triển khai thực hiện tại Thanh tra Bộ nói riêng và toàn hệ thống thanh tra ngành Tài chính nói chung đạt hiệu quả cao nhất. Kết quả nghiên cứu, đề xuất của tập thể, cá nhân được thể hiện bằng hình thức bài viết, là căn cứ để Ban Tổ chức Thanh tra Bộ đánh giá, lựa chọn, xét khen thưởng, biểu dương cho tập thể có nhiều cá nhân tham gia và cá nhân có bài viết xuất sắc. Kết quả đợt thi đua sẽ là một trong những cơ sở để bình xét thi đua khen thưởng năm 2023 đối với tập thể, cá nhân. Ban Tổ chức nhận bài chậm nhất là ngày 28/8/2023.

Thể lệ bài dự thi: Bài dự thi thể hiện kết quả nghiên cứu, đánh giá, giải pháp đề xuất trong tổ chức triển khai thi hành pháp luật mới về thanh tra của các cá nhân; Bài dự thi được đánh máy (font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14); đảm bảo viết ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và trình bày không quá 05 trang A4; đánh số trang theo thứ tự và gửi đúng thời gian quy định.

Trên cơ sở tiêu chí đưa ra, Hội đồng Giám khảo chấm bài dự thi, lựa chọn các bài đạt điểm cao nhất để trao 01 Bài viết xuất sắc Nhất; 01 Bài viết xuất sắc Nhì; 01 Bài viết xuất sắc; 05 Bài viết Khuyến khích và 05 tập thể có số cán bộ công chức tham gia nhiều nhất có nhiều bài viết có chất lượng cao.

Ban Tổ chức cũng đưa ra tiêu chí đối với bài dự thi không hợp lệ như: Thành viên Hội đồng Giám khảo; Thường trực Hội đồng Giám khảo; Bài dự thi không đảm bảo yêu cầu về nội dung, hình thức, thời gian gửi bài dự thi theo qui định tại Thể lệ Cuộc thi đua...

Vũ Hà Chung

 

 

 

 

 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%