Thanh tra Bộ Tài chính: Quán triệt chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ

Thanh tra Bộ Tài chính: Quán triệt chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ 22/12/2023 10:11:00 222

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Thanh tra Bộ Tài chính: Quán triệt chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ

22/12/2023 10:11:00

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 1131/TB-BTC ngày 01/12/2023 về việc chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của công chức, viên chức Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, Thanh tra Bộ Tài chính đã có văn bản triển khai Thông báo số 1131/TB-BTC ngày 01/12/2023 của Bộ Tài chính tới các Lãnh đạo, các phòng Thanh tra Bộ nhằm quán triệt, đảm bảo toàn thể công chức thực hiện tốt quy định và các nhiệm vụ trọng tâm.

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thứ nhất: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức Thanh tra Bộ Tài chính trong xử lý công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính; tiếp tục quán triệt đến từng công chức, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Quy chế làm việc của Chính phủ, quy chế làm việc của Bộ Tài chính và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

 Thứ hai: Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 06-NQ/BCSĐ ngày 01/3/2023 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính và Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 01/3/2023 của Bộ Tài chính về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; chống chạy chức, chạy quyền và phòng chống tham nhũng của công chức Thanh tra Bộ Tài chính. Có biện pháp giám sát, phòng ngừa các biểu hiện của hành vi cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, vụ lợi, trì hoãn giải quyết công việc được giao, thờ ơ, vô cảm với đồng nghiệp, nhân dân và doanh nghiệp, gây khó khăn đối với tổ chức, cá nhân.

Thứ ba: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 23/11/2023 của Bộ Tài chính về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Tăng cường công tác tự kiểm tra hoạt động công vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phòng; thực hiện tự kiểm tra nội bộ để kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, phát hiện, báo cáo kịp thời để xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm chưa tốt. Kịp thời rà soát báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét thay thế, điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không giải quyết những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì báo cáo cấp có thẩm quyền để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Thanh tra Bộ chủ trì thực hiện công tác thanh tra hoạt động công vụ

Lãnh đạo Bộ Tài chính giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ triển khai thực hiện công tác thanh tra hoạt động công vụ theo quy định pháp luật về thanh tra. Triển khai thực hiện nhiệm vụ này, Chánh Thanh tra Bộ giao Phòng Thanh tra hành chính chủ trì tham mưu Lãnh đạo Thanh tra thực hiện. Tại cơ quan Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra giao Phòng Kế hoạch - Tổng hợp tham mưu Lãnh đạo Thanh tra quản lý, chỉ đạo triển khai kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ trong Thanh tra Bộ (việc thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo thời hạn quy định, thực hiện kỷ luật lao động và văn hóa công sở, giữ gìn vệ sinh nơi làm việc, quản lý sắp xếp tài liệu...).

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tham mưu Lãnh đạo Thanh tra kịp thời xử lý, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cũng yêu cầu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Thông báo số 1131/TB-BTC ngày 01/12/2023 của Bộ Tài chính tới toàn thể công chức thuộc Thanh tra Bộ Tài chính./.

Lại Thị Thúy Hằng

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%