Năm 2023, ngành Thanh tra có nhiều giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra

Năm 2023, ngành Thanh tra có nhiều giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra 08/01/2024 13:40:00 347

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Năm 2023, ngành Thanh tra có nhiều giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra

08/01/2024 13:40:00

Ngày 29/12/2023, tại Hà Nội, ngành Thanh tra đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm cùng đại diện lãnh đạo Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương.

Báo cáo kết quả tổng kết công tác năm 2023, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho biết, năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo đúng tinh thần các nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Trong công tác thanh tra đã tập trung thúc đẩy tiến độ ban hành kết luận thanh tra; kịp thời triển khai các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng (PCTN) các cấp. Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương bám sát Định hướng chương trình thanh tra và sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PCTN tiêu cực các cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra và thanh tra đột xuất; tập trung thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, có nhiều khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm. Ngoài ra, ngành Thanh tra đã có nhiều giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là thúc đẩy tiến độ, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra. Cụ thể:

Năm 2023, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 7.689 cuộc thanh tra hành chính và 193.774 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 257.703 tỷ đồng, 616 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 188.607 tỷ đồng và 166 ha đất. Xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 69.096 tỷ đồng, 451 ha đất, ban hành 126.158 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 6.452 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 7.524 tập thể và gần 8 nghìn cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 497 vụ, 490 đối tượng.

Trong công tác thanh tra đã tập trung thúc đẩy tiến độ ban hành kết luận thanh tra; kịp thời triển khai các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng các cấp; công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực; việc tham mưu ban hành Định hướng chương trình thanh tra năm 2023 và tổ chức thực hiện bám sát chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tiễn. 

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo (KNTC), đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, thúc đẩy rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Trong năm, có 362.883 lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước KNTC, kiến nghị, phản ánh, với tổng số người được tiếp là 396.590 người (tăng 3,7% so với năm 2022) của 300.297 vụ việc (tăng 5,4% so với năm 2022), có 3.532 đoàn đông người (tăng 16,5% so với năm 2022).

Trong công tác PCTN, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN, đã tổ chức 68.283 lớp cho 4.775.385 lượt cán bộ, nhân dân tham gia; xuất bản 775.750 đầu sách, tài liệu tuyên truyền pháp luật về PCTN; ban hành mới 18.420 văn bản để thực hiện Luật PCTN 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; sửa đổi, bổ sung 390 văn bản, bãi bỏ là 153 văn bản không phù hợp. 

Năm 2024, Thanh tra Chính phủ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thanh tra và nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội.

image

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, xây dựng thể chế và xây dựng ngành Thanh tra theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị ngành Thanh tra thực hiện có hiệu quả Luật Thanh tra và các văn bản có liên quan. Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn khiếu nại, tố cáo và dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chú trọng giải quyết ngay vấn đề phát sinh từ cơ sở, tránh tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra; chú trọng công tác xây dựng thể chế và xây dựng ngành…

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị TTCP tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Triển khai hiệu quả Luật Thanh tra và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra;

Thứ hai: Bám sát chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực các cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp để xây dựng, triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý, cả trước mắt và lâu dài;

Thứ ba: Khẩn trương triển khai định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được phê duyệt theo hướng trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm;

Thứ tư: Triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của TTCP về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Thứ năm: Tiếp tục thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

Thứ sáu: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 81/2023/NĐ-CP ngày 27/11/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTCP…

Thay mặt lãnh đạo TTCP và ngành Thanh tra, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái để cụ thể hóa vào Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2024. Đồng thời, sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao năm 2024./.

Mai Linh

 

 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%