Yêu cầu về trình độ, năng lực đối với vị trí việc làm Thanh tra viên cao cấp về công tác thanh tra

 Yêu cầu về trình độ, năng lực đối với vị trí việc làm Thanh tra viên cao cấp về công tác thanh tra 10/01/2024 15:40:00 538

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

 Yêu cầu về trình độ, năng lực đối với vị trí việc làm Thanh tra viên cao cấp về công tác thanh tra

10/01/2024 15:40:00

Ngày 01/11/2023, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2023/TT-TTCP hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra có hiệu lực từ ngày 18/12/2023. Thông tư quy định 24 vị trí việc làm, trong đó: 08 vị trí việc làm yêu cầu ngạnh công chức Thanh tra viên cao cấp và Chuyên viên cao cấp; 08 vị trí yêu cầu ngạch Thanh tra viên chính, Chuyên viên chính; 08 vị trí yêu cầu ngạch Thanh tra viên và Chuyên viên.

Đối với ngạch Thanh tra viên cao cấp và Chuyên viên cao cấp chỉ có vị trí việc làm ở cấp Trung ương; ngạch Thanh tra viên chính và Chuyên viên chính yêu cầu những vị trí việc làm ở cấp Trung ương và cấp tỉnh; ngạch Thanh tra viên, Chuyên viên yêu cầu những vị trí việc làm ở cả 3 cấp Trung ương, Cấp tỉnh và Cấp huyện. Như vậy, Cấp tỉnh và Cấp huyện không yêu cầu vị trí việc làm đối với Thanh tra viên cao cấp và Chuyên viên cao cấp; Cấp huyện không yêu cầu vị trí việc làm đối với ngạch Thanh tra viên chính và Chuyên viên chính.

Thông tư cũng Mô tả chi tiết 24 vị trí việc làm đối từng ngạch công chức, mỗi Bản mô tả vị trí việc làm quy định cụ thể về: Mục tiêu vị trí việc làm; các công việc và tiêu chí đánh giá; các mối quan hệ trong công việc (bên trong, bên ngoài); Phạm vi quyền hạn và quy định yêu cầu về trình độ, năng lực.

Đối với vị trí việc làm Thanh tra viên cao cấp về công tác thanh tra, yêu cầu về trình độ, năng lực như sau:

Thứ nhất: Yêu cầu trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác.

Thứ hai: Yêu cầu về bồi dưỡng phải có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp. Ngoài ra, phải có trình độ về tin học, ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số, đáp ứng theo tiêu chuẩn chung theo quy định của từng vị trí việc làm.

Thứ ba: Yêu cầu về kinh nghiệm (thành tích công tác): Có kinh nghiệm chủ trì xây dựng, thẩm định ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, ngành mà cơ quan sử dụng Thanh tra viên chính được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu; Có kinh nghiệm trong việc tổ chức chỉ đạo hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra đối với những vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực; Có kinh nghiệm làm Trưởng đoàn, tổ trưởng Tổ kiểm tra và tham mưu về công tác thanh tra, kiểm tra.

Đối với vị trí việc làm Thanh tra viên cao cấp về công tác thanh tra yêu cầu Người cán bộ thanh tra phải có kiến thức và am hiểu về công tác thanh tra và Có thời gian công tác ở ngạch thanh tra viên chính và tương đương tối thiểu là 06 năm, trừ trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân cộng tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác đang giữ ngạch công chức, viên chức, cấp hàm tương đương ngạch thanh tra viên chính chuyển sang cơ quan thanh tra.

Thứ tư: Về phẩm chất cá nhân yêu cầu phải tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế làm việc của cơ quan; Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể; Trung thực, thẳng thắn, kiên định và biết lắng nghe; Điềm tĩnh, cẩn thận; linh hoạt và nhạy bén; Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập; bảo mật thông tin; Khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ và các phẩm chất khác.

Ngoài ra, các yêu cầu khác đối với vị trí việc làm Thanh tra viên cao cấp về công tác thanh tra yêu cầu cán bộ thanh tra phải có năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá thực hiện cơ chế, chính sách, hệ thống hóa và đề xuất được các phương pháp để hoàn thiện hoặc giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra thuộc chức năng, nhiệm vụ của thanh tra; Có khả năng nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoạch định chiến lược quản lý vĩ mô và đề xuất các giải pháp thực hiện về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành phục vụ cho công tác thanh tra;  Có năng lực tổ chức chỉ đạo thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thanh tra; Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn của thanh tra; Có khả năng chịu áp lực công việc lớn và phải có sức khỏe tốt.

Về cấp độ yêu cầu đối với Nhóm năng lực chung phải đạt cấp độ từ 4-5 trong khung cấp độ; riêng năng lực về sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin yêu cầu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đơn vị sử dụng vị trí việc làm.

Đối với Nhóm yêu cầu về năng lực chuyên môn phải đạt cấp độ ở mức 5 trong khung cấp độ; Nhóm năng lực quản lý điều hành phải đạt cấp độ ở mức từ 3-4 trong khung cấp độ.

Việc xác định cấp độ đối với yêu cầu Nhóm năng lực chung, Nhóm năng lực chuyên ngành thanh tra và Nhóm năng lực quản lý căn cứ tại Khung cấp độ xác định năng lực tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư.

Các yêu khác đối với vị trí việc làm Thanh tra viên cao cấp về công tác thanh tra được mô tả chi tiết tại Bản mô tả vị trí việc làm quy định tại Phụ lục II.A ban hành kèm theo Thông tư.

Bản mô tả vị trí việc làm phải được Lãnh đạo đơn vị phê duyệt và quy định ngày bắt đầu thực hiện trong cơ quan, đơn vị./.

Bùi Thị Hằng 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%