Đảng bộ Thanh tra Bộ Tài chính Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Đảng bộ Thanh tra Bộ Tài chính Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 23/01/2024 10:36:00 272

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Đảng bộ Thanh tra Bộ Tài chính Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

23/01/2024 10:36:00

Trong năm 2023, Đảng ủy Thanh tra đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Thanh tra Bộ chỉ đạo cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Thanh tra nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách và công tác xây dựng đảng năm 2023.

Ngày 9/1/2024, Đảng bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trương Hùng Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính dự và phát biểu Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng bộ Thanh tra cho biết, trong năm 2023, Đảng ủy Thanh tra đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Thanh tra Bộ chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra. Theo đó, năm 2023, căn cứ các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, yêu cầu quản lý tài chính, ngân sách của ngành Tài chính và định hướng thanh tra, kiểm tra năm 2023, Đảng ủy Thanh tra và Tập thể Lãnh đạo Thanh tra luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ; phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch; chủ động, sáng tạo, khẩn trương trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.... Nhờ đó, Thanh tra Bộ Tài chính đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao từ công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến công tác xây dựng ngành,... Đồng thời, đã lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện các Nghị quyết của Ban cán sự Đảng ủy Bộ, Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, Đảng ủy Thanh tra để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách và đã triển khai thực hiện 30 cuộc thanh tra và 03 cuộc kiểm tra theo kế hoạch; lưu hành 33 Kết luận thanh tra, 04 báo cáo kết quả kiểm tra; Kết quả kiến nghị xử lý tài chính 22.081 tỷ đồng.

Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Bộ chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt việc giúp Bộ Tài chính tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, là đầu mối nhận, phân loại các đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Đồng thời, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tham những, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo, Thanh tra Bộ luôn phát huy tốt vai trò tham mưu giúp Bộ quản lý về công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành. Xây dựng, kiện toàn thể chế tổ chức, đề xuất với Bộ Tài chính giải quyết những vướng mắc trong phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong toàn ngành Tài chính.

Trong xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng luôn được Đảng ủy Thanh tra quan tâm chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Bí thư, cấp ủy các cấp, thủ trưởng cơ quan trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh trong cán bộ, đảng viên, quần chúng ngay từ Chi bộ, xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong Đảng bộ. Đảng ủy Thanh tra đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện, học tập, triển khai các Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng ủy Bộ Tài chính.

E:\anh hoi nghi 22024\ST6_7307.JPG

Đồng chí Trương Hùng Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị

Cùng với đó, Đảng ủy Thanh tra luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Bí thư, cấp ủy các cấp, thủ trưởng cơ quan trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh trong cán bộ, đảng viên, quần chúng ngay từ Chi bộ, xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng thuận, nhất trí trong Đảng bộ. Đồng thời, luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tổ chức cơ sở đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng liên quan đến công tác tổ chức.

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, Đảng ủy Thanh tra đã phối hợp chặt chẽ với Tập thể Lãnh đạo Thanh tra Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong công tác thanh tra, kiểm tra tài chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là các đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo. Đảng ủy Thanh tra đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác kiện toàn tổ chức hoạt động của các chi bộ, gắn với việc luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan Thanh tra Bộ; bảo đảm 100% chi bộ hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát đảng viên đã đề ra; chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, không có trường hợp nào vi phạm phải xử lý kỷ luật.

E:\anh hoi nghi 22024\ST6_7324.JPG

Đồng chí Trần Huy Trường, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra phát biểu tại Hội nghị

Đảng ủy Thanh tra và tập thể Lãnh đạo Thanh tra Bộ cũng quan tâm đến công tác dân vận, thường xuyên chỉ đạo cán bộ, công chức trong Thanh tra Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ đặc biệt là công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Bộ Tài chính đối với vụ khiếu nại đông người nhất là ngày tiếp dân định kỳ của Bộ trưởng. Bên cạnh đó, Đảng ủy Thanh tra đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong Thanh tra Bộ thực hiện tốt chương trình công tác dân vận, chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 đã ban hành…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Hùng Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Thanh tra Bộ đã đạt được trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao cũng như công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ đã thực hiện tuyên truyền các văn bản mới của Đảng với nhiều hình thức; tổ chức các buổi sinh hoạt đảm bảo quy chế, quy trình; thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ; thực hiện tốt học tập và làm theo Bác; thực hiện Nghị quyết của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Thời gian tới, đồng chí Trương Hùng Sơn mong muốn Đảng bộ Thanh tra tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; trong đó chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát; chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ tới; rà soát việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ này…

E:\anh hoi nghi 22024\ST6_7339.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Huy Trường - Bí thư Đảng bộ Thanh tra đã cảm ơn Đảng bộ Bộ Tài chính đã luôn quan tâm, sát sao, chỉ đạo kịp thời trong công tác xây dựng Đảng đối với Đảng bộ Thanh tra Bộ. Trên cơ sở đó, năm 2023, mặc dù khối lượng công việc lớn cùng với việc đột xuất được giao như xây dựng quy định của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực trong quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công… nhưng Thanh tra Bộ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trần Huy Trường cũng nhấn mạnh, trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, việc cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin chính thống cho đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng. Đây được coi là bước đột phá trong chuyển đổi số hoạt động Đảng và góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên do đó Đảng ủy Thanh tra sẽ kiện toàn và cập nhật sổ tay đảng viên điện tử.

Nguyễn Ngọc Thủy

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%