Mỗi cán bộ, công chức nêu cao trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế dân chủ góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao

 Mỗi cán bộ, công chức nêu cao trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế dân chủ góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao 24/01/2024 11:03:00 354

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

 Mỗi cán bộ, công chức nêu cao trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế dân chủ góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao

24/01/2024 11:03:00

Ngày 09/01/2024, Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức và phát động thi đua năm 2024. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Huy Trường - Chánh Thanh tra và các đồng chí lãnh đạo Thanh tra Bộ và toàn thể cán bộ công chức Thanh tra Bộ Tài chính.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Bộ cho biết, những năm qua, tập thể Lãnh đạo Thanh tra Bộ luôn phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Công đoàn Thanh tra Bộ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật của Đảng và Nhà nước về quy chế dân chủ, nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của tập thể CBCC trong cơ quan, góp phần xây dựng kỷ cương, nền nếp, trật tự trong mọi hoạt động của cơ quan.

Năm 2023, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được gắn liền với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh”.

E:\anh hoi nghi 22024\ST6_7348.JPG

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Trên cơ sở đó, năm 2023việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành khoa học, rõ người, rõ việc, đảm bảo có sự phối hợp thống nhất, dân chủ, giữa lãnh đạo và Đảng ủy Thanh tra. Đồng thời, chủ động phổ biến, quán triệt và hướng dẫn kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch, quy định của Bộ Tài chính, của Đảng ủy cấp trên đến các Phòng, Chi bộ và toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên trong Thanh tra Bộ. Kết hợp việc phổ biến, quán triệt các nội dung, quy định thực hiện Quy chế dân chủ với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các thông tin có liên quan đến ngành, đến thực hiện chế độ, chính sách về quyền lợi, lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được tăng cường và chú trọng, lãnh đạo Thanh tra Bộ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các Phòng và toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra Bộ trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan, khi thực thi công vụ và nhất là khi đến công tác tại đơn vị, địa phương, tiếp xúc đối tượng thanh tra, kiểm tra hoặc công dân, doanh nghiệp đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ...

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra giám sát, chỉ đạo Công đoàn Thanh tra Bộ và các đoàn thể trong cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức viên chức hàng năm đúng quy định, chất lượng và hiệu quả; tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải tiến phương pháp làm việc, giáo dục, động viên CBCC nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc và thái độ phục vụ nhân dân. Trong điều hành, quản lý công tác của cơ quan đều được bàn bạc thống nhất giữa tập thể lãnh đạo, Đảng ủy, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên và các Phòng; quan tâm, lắng nghe ý kiến và kịp thời giải đáp thỏa đáng các ý kiến của CBCC trong cơ quan.

E:\anh hoi nghi 22024\ST6_7362.JPG

Đồng chí Trần Huy Trường – Chánh Thanh tra phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Tài chính đã chủ động tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động của Bộ Tài chính, chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ; kịp thời động viên khích lệ cán bộ, công chức Thanh tra tài chính phát huy năng lực, trí tuệ, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn của người thanh tra; hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua tập trung vào mục tiêu hoàn thành công tác chuyên môn, lấy các nhiệm vụ cụ thể của chuyên môn làm nội dung thi đua; lượng hoá các tiêu thức, chỉ tiêu thi đua để đánh giá chính xác kết quả thi đua, hàng tháng các Phòng đánh giá, chấm điểm thi đua đối với từng cá nhân. Các hình thức, biện pháp triển khai tổ chức thi đua khen thưởng thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của Thanh tra Bộ và quy định của ngành, không phô trương hình thức.

Trên cơ sở kế hoạch được lãnh đạo phê duyệt, hàng năm, Thanh tra Bộ Tài chính đều tổ chức lễ Ký kết giao ước thi đua giữa các phòng, trong cơ quan để phát động thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Với mục tiêu: Đoàn kết, phát huy trí tuệ cá nhân, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá trong quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả xử lý và giải quyết công việc; nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật; Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2023, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trong việc tổ chức thực hiện, thi hành Luật Thanh tra năm 2022 cho công chức Thanh tra Bộ Tài chính; Nêu cao tinh thần tự giác, tính chủ động trong nghiên cứu, phát huy trí tuệ, sáng tạo của công chức Thanh tra Bộ để tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thanh tra; đưa Luật Thanh tra năm 2022 nhanh chóng áp dụng hiệu quả trong thực tiễn công tác tại đơn vị, qua đó thống nhất về mặt nhận thức, thực hiện pháp luật bảo đảm hiệu quả theo đúng quy định. Thanh tra Bộ đã phát động cuộc thi tìm hiểu về Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra…

Đồng thời, luôn quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích cho CBCC thông qua tổ chức các Hội nghị giao ban, Hội nghị xây dựng và triển khai kế hoạch; Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn; Hội đồng xét sáng kiến, cải tiến; Hội đồng Thi đua khen thưởng... với đủ các thành phần là lãnh đạo, Đảng ủy, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên và các Phòng. Việc thực hiện chính sách, chế độ cho CBCC đảm bảo công khai, công bằng trong mọi lĩnh vực, như: công tác đào tạo, bồi dưỡng, qui hoạch, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác, nâng lương trước thời hạn, thi nâng ngạch, thi đua khen thưởng, bảo hiểm y tế, xã hội, trang cấp thiết bị... được thông báo bằng văn bản hoặc trên mạng nội bộ của cơ quan. Công đoàn, Đoàn Thanh niên Thanh tra Bộ đã thể hiện tốt vai trò của mình trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với nhiều hình thức hoạt động phong phú, như: Tham gia cùng với cơ quan tổ chức học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tuyên truyền các sự kiện chính trị-xã hội lớn của ngành, của đất nước; tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngày Quốc tế phụ nữ, Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, ngày thành lập ngành… để cán bộ, công chức, đoàn viên Thanh tra Bộ có điều kiện giao lưu, học hỏi nhau cũng như bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với Lãnh đạo cơ quan. Đồng thời, Công đoàn duy trì tốt công tác thăm hỏi, động viên các gia đình đoàn viên khi ốm đau, hiếu hỉ và chế độ bảo hiểm tai nạn...

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, Thanh tra Bộ đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Quy chế dân chủ năm 2024, cụ thể như:

Tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai sâu rộng nội dung các văn bản của Bộ Tài chính; văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; các văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cán bộ, công tác thi đua khen thưởng theo quy định pháp luật.

Tiếp tục tổ chức vận động cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên Thanh tra thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, phong cách và hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiến tiến.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo cơ quan, cấp uỷ, trưởng các phòng, Ban chấp hành đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn và giải quyết tốt mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; tạo điều kiện cần và đủ để CBCC, đảng viên trong Thanh tra Bộ làm chủ thực chất và hiệu quả. Thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi quyết định về công tác cán bộ phải được thảo luận tập thể và quyết định theo đa số. Công khai, minh bạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, thi nâng ngạch, xét danh hiệu thi đua, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Đổi mới và duy trì tốt mối quan hệ giữa Lãnh đạo với Đảng ủy và các đoàn thể trong Thanh tra Bộ để triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai có nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm, đặc thù của Thanh tra Bộ và các phòng trực thuộc. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, đảng viên trong Thanh tra Bộ cũng như tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và đảng viên tham gia góp ý kiến, thực hiện quyền làm chủ của mình bằng hình thức hợp lý.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính; tổ chức nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; Tiếp tục rà soát các quy trình, quy chế cơ quan như: Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, các quy trình thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định mới của pháp luật và tình hình thực tiễn; Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể, nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác tham mưu cho Đảng ủy, Chánh Thanh tra những biện pháp tích cực nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị, hầu hết các đại biểu đều cho rằng, trong năm 2023, với sự nỗ lực phấn đấu, Công đoàn Thanh tra Bộ đã triển khai, thực hiện tốt kế hoạch, chương trình công tác đề ra. Việc thực hiện các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn luôn được quan tâm, nhiều hoạt động đã có kết quả thiết thực, góp phần động viên cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trườngđã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của đội ngũ cán bộ, công chức Thanh tra năm 2023 và cho rằng, cán bộ, công chức thời gian qua đã tăng cường tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động, giỏi về chuyên môn, vững về nghiệp vụ, nỗ lực phấn đầu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở không chỉ ở cơ quan mà cả nơi công tác và khu dân cư.

Thay mặt Lãnh đạo, đồng chí Nguyễn Văn Thiệu, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024, với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết, kỷ cương, tăng cường hiệu quả, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Thanh tra Tài chính”. Theo đó, với mục tiêu thi đua: Thanh tra ngành Tài chính tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, với những chỉ tiêu phấn đấu: Hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất được giao, đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra; Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp Bộ Tài chính trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác chỉ đạo, xây dựng thanh tra ngành tài chính; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, kiểm tra tài chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức, phương pháp tổ chức nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo; 100% cán bộ, công chức Thanh tra Bộ Tài chính tích cực tham gia và gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; luôn có ý thức thực hiện nghiêm các Quy trình, quy chế, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, nội quy, kỷ luật của cơ quan; không sách nhiễu, không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra; nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích cao và được khen thưởng.

C:\Users\nguyenthimailinh\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\KV8W8K5A\zalo (2).jpg

Đại diện Lãnh đạo các Phòng thuộc Thanh tra Bộ Ký kết giao ước thi đua năm 2024

Cũng tại Hội nghị, Đồng chí Phạm Văn Tình, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính đã thay mặt Lãnh đạo Thanh tra Bộ trao giải thưởng cho những cán bộ đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu về Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra…

Nguyễn Thị Khánh Vân 

 

 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%