Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 115-NQ/BCSĐ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2024

Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 115-NQ/BCSĐ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2024 09/04/2024 14:13:00 189

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 115-NQ/BCSĐ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2024

09/04/2024 14:13:00

Ngày 30/01/2024, Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 115-NQ/BCSĐ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2024.

Nghị quyết đã đánh giá tổng quát kết quả trên các mặt công tác, những điểm nổi bật mà toàn ngành Thanh tra đã đạt được trong năm 2023, cũng như một số mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2024.

Về mục tiêu, Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ xác định năm 2024 là năm “nước rút” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026. Dự báo tình hình tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức. Để góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chương trình công tác của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra tiếp tục đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới, quyết tâm, quyết liệt, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Ban Cán sự Đảng, Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất về công tác thanh tra cần bám sát định hướng chương trình thanh tra năm 2024, yêu cầu, chỉ đạo của ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực các cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan hành chính và tình hình thực tế để triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ được giao đột xuất, bảo đảm phù hợp, hiệu quả, trong đó:

Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; đầu tư xây dựng; cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; đấu thầu, mua sắm tài sản công, Tài chính, ngân hàng; Tín dụng, cho vay bất động sản, trái phiếu, chứng khoán…

Một trong những mục tiêu quan trọng của công tác thanh tra trong giai đoạn hiện nay là phải tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra; nâng cao chất lượng Kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng pháp luật, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật đối với tập thể, cá nhân có vi phạm; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, trách nhiệm, bản lĩnh trong tổ chức và hoạt động thanh tra. Do vậy cần nghiên cứu, nắm chắc và thực hiện nghiêm Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTN, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ ngày 22/7/2022 của Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành Kết luận thanh tra; Nghị quyết số 76-NQ/BCSĐ ngày 06/6/2023 của Ban cán sự Thanh tra Chính phủ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện xử lý vi phạm qua thanh tra và Quyết định số 465/QĐ-TTCP ngày 29/11/2022 của tổng Thanh tra Chính phủ về Quy chế tổ chức và hoạt động đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng.

Thứ hai về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tham mưu thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo.

Thứ ba về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ban chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp giao về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 và Kế hoạch thực thi công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; tăng cường triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tăng cướng phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì khẩn trương chuyển Cơ quan điều tra xử lý (không chờ ban hành kết luận thanh tra).

Thứ tư, về công tác xây dựng thể chế và xây dựng ngành: Cần thường xuyên rà soát để hoàn thiện thể chế đối với các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của ngành Thanh tra; tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt chế độ, chính sách cho cán bộ ngành Thanh tra để cán bộ yên tâm, giữ vững lòng tin, bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ năm, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và toàn xã hội để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cao và phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ sáu, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị TW 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biễn, tự chuyển hóa”.

Thứ bảy, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ và Quy chế làm việc của các cơ quan thanh tra; các đồng chí lãnh đạo Thanh tra Chính phủ gương mẫu, nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra trong năm 2024.

Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các bộ, ngành, địa phương, Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến, quán triệt Nghị quyết này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện; chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong ngành với các cơ quan, tổ chức hữu quan để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường phối hợp với cấp ủy đảng cùng cấp cụ thể hóa bằng Nghị quyết để lãnh đạo đảng viên thực hiện; thường xuyên trao đổi, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tổ chức sơ kết 6 tháng và tổng kết hằng năm để rút kinh nghiệm, có giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, ngày 06/02/2024, Thanh tra Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 169/TTr-KHTH về việc phổ biến, quán triệt, thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, theo đó Chánh Thanh tra đề nghị các Trưởng phòng thực hiện phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến các công chức trong phòng. Trên cơ sở Nghị quyết này, định hướng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2024 đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt và tình hình thực tế, các Phòng xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện; Kịp thời tham mưu lãnh đạo Thanh tra chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong ngành Tài chính với các cơ quan, tổ chức hữu quan để tạo sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, Lãnh đạo phòng tăng cường phối hợp với Chi ủy của Chi bộ lãnh đạo đảng viên thực hiện; thường xuyên trao đổi, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tổ chức sơ kết 6 tháng và tổng kết hàng năm để rút kinh nghiệm, có giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Phòng./.

 

 

 

   Trương Minh Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%